Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Iepenwacht, Marowijne 80, Postbus 177, 7300 AD Apeldoorn, E-mail: info@iepenwacht.nl

Internet: www.iepenwacht.nl

Zonder toestemming van Iepenwacht is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, code en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de bovenstaande webadressen op enigerlei wijze te verspreiden.

Iepenwacht spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Iepenwacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Iepenwacht geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Iepenwacht geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

Iepenwacht garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Iepenwacht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@iepenwacht.nl