Aanpak eikenprocessierups


Sinds 2010 zijn in de provincie Groningen maatregelen getroffen om eventuele uitbraken van de eikenprocessierups (EPR) gezamenlijk aan te pakken en de opgedane kennis en ervaringen te delen. Zowel op het gebied van monitoring, preventie als bestrijding. Op verzoek van de provincie Groningen coördineert Iepenwacht Groningen de aanpak en samenwerking.

Dit leidde onder meer tot de oprichting van de Werkgroep Eikenprocessierups Groningen (WEG). Hierin werken de provincie Groningen, de Iepenwacht Groningen, Staatsbosbeheer regio Noord, de GGD Groningen en de gemeenten Marum, Groningen, Pekela / Veendam en Bellingwedde samen.

Coördinatie

De werkgroep coördineert de monitoring en aanpak van de EPR in Groningen in nauwe afstemming met de Noordelijke Werkgroep EPR in Drenthe. Zo verwacht zij de overlast door de eikenprocessierups en de kosten van de beheermaatregelen te beperken. Inmiddels uitgevoerde activiteiten zijn: 

– Opstellen beleidskader EPR Groningen
– Organiseren van toolboxmeetingen voor beheerders
– Coördinatie EPR monitoring
– Organisatie cursussen voor toekomstige EPR inspecteurs

Onder auspiciën van de WEG zijn er inmiddels ook modules samengesteld voor een zorgvuldige monitoring, inspectie en sanering van de EPR. Beheerders kunnen deze modules straks afnemen, in aanvulling op het basislidmaatschap van de Iepenwacht / Bomenwacht Groningen.

Beheerplan eikenprocessierups

Als voorbereiding op het EPR seizoen 2013 actualiseert de werkgroep momenteel het beheerplan Eikenprocessierups Groningen. Hiervoor wordt het bestaande beheerplan voor provinciale wegen provinciebreed vertaald, zodat alle provinciale beheerders er mee kunnen werken. Aan het beheerplan worden protocollen voor monitoring, inspectie en bestrijding toegevoegd. Om meer inzicht te krijgen in het eikenbestand in de provincie Groningen wordt ook een provinciedekkende eikenkaart samengesteld.

Voorbereidingen 2013

Voor het monitoren van EPR in het seizoen 2013 worden binnenkort de eerste maatregelen getroffen. Heeft u interesse in deze monitoring en wilt u zich hier graag bij aansluiten? Neem dan contact op met de Iepenwacht Groningen.

Resultaten

Tijdens de monitoring zijn er het afgelopen jaar 148 vlinders gevangen, in 96 vallen. Hoewel dat aantal lager is dan het jaar daarvoor, signaleren we wel een uitbreiding van het areaal en lijkt het er op dat de populaties op verschillende locaties toenemen. Zowel in 2011 als 2012 zijn aan de Peizerweg in Groningen nesten gesaneerd.

Voor meer informatie;
Albert-Erik de Winter
E. a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl
T. 050-368 9797

Terug naar het overzicht