Wat doen we

De Stichting Iepenwacht Groningen (SIG) is op 13 juni 2005 opgericht om de iep in Groningen duurzaam te behouden. In opdracht van de aangesloten beheerders verzorgt SIG de realisatie van de gezamenlijke aanpak van de iepziekte. Dat doet ze door een zorgvuldige registratie, opsporing en sanering van zieke iepen op basis van de Handleiding Goed Iepenbeheer. 

Centrale aanpak
In Groningen is veel draagvlak voor deze centrale aanpak. In 2006 sloten de provincie en vrijwel alle gemeenten een beheerovereenkomst af met SIG. Hierin is ook de bestrijding van de iepziekte op particuliere terreinen opgenomen. Daarnaast heeft SIG afspraken met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, de NAM en Rijkswaterstaat. Tenslotte zorgt de stichting voor goede communicatie en voorlichting over de iepziekte. 

Op deze wijze realiseert SIG een gebiedsdekkende aanpak van de iepziekte in Groningen. Een werkwijze die zeer succesvol is gebleken. In tien jaar tijd is de jaarlijkse uitval van klonale iepen door de iepziekte in Groningen teruggedrongen van ruim tien naar minder dan één procent. 

Projecten en programma’s
Naast de centrale aanpak van de iepziekte organiseert SIG samen met haar partners plantprojecten en programma’s om de karakteristieke iepenbeplantingen in Groningen te versterken. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Herplant iepen in de Waddenregio’, waarbij met steun van het Waddenfonds meer dan drieduizend iepen worden aangeplant langs wegen, in dorpen en op boerenerven in de Waddenregio. 

Bomenwacht
Tenslotte vervult SIG een platformfunctie voor de uitwisseling van ervaringen en kennis. Niet alleen over de iepziekte, maar ook over de aanpak van andere boomziekten en plagen. Om die reden transformeert Stichting Iepenwacht Groningen zich momenteel, op verzoek van de beheerders, tot Bomenwacht. De Bomenwacht zal ook andere boomziekten en plagen onderdeel maken van de gecoördineerde aanpak. 

Organisatie
De Stichting Iepenwacht Groningen fungeert als opdrachtgever voor de uitvoering van iepenbeheer namens de aangesloten beheerders. Dit besteedt de stichting uit aan een drietal organisaties:

  • Stichting Landschapsbeheer Groningen verzorgt de coördinatie, registratie en uitvoering van de iepziektebestrijding. Ook het provinciale meldpunt Iepziekte Groningen is hier ondergebracht. Landschapsbeheer fungeert daarmee in de praktijk als uitvoeringsorganisatie van SIG. Voor de sanering van zieke iepen maakt zij gebruik van gecertificeerde iepenaannemers.
  • ‘Aequator, groen en ruimte’ verzorgt de controle op de werkzaamheden. Deze onafhankelijk intermediair controleert steekproefsgewijs zowel de opsporing van zieke iepen als de sanering ervan. Aequator doet dit op basis van de Handleiding Goed Iepenbeheer en de Erkenningsregeling Iepenhout Groenaannemers en rapporteert jaarlijks aan het bestuur van SIG.
  • J.Bosgraaf MGA/RA uit Eelderwolde is als financieel adviseur verbonden aan het bestuur van SIG en verzorgt de financiële en contractadministratie.

 

Bestuur
De heer Koos Wiersma (voorzitter)
Mevrouw Ricky van den Aker (vice-voorzitter)
De heer Jan Stellema (secretaris)
De heer Paul Burm (penningmeester)
De heer Henk Langeveld (bestuurslid)

 

Terug naar het overzicht